ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. จัดทำโครงการซีพี เอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลนใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ระยอง สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และพังงา ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ปลูกป่าใหม่ทั้งหมด 390 ไร่ และร่วมอนุรักษ์ทั้งหมด 2,245 ไร่ ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557-2561
2. จัดทำโครงการซีพี เอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ร่วมกับกรมป่าไม้ พื้นที่ปลูกป่าทั้งหมด 5,971 ไร่ ระยะเวลา 5 ปี 2559-2563 (เป้าหมาย ปี 2560=3,200 ไร่)
3. จัดอบรมมัคคุเทศน์น้อยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 พื้นที่ พร้อมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนในพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป่าชายเลน
4. จัดทำโครงการซีพี เอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลนใน๕พื้นที่ ได้แก่ ระยอง สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และพังงา